rzut domu poglądowego

Domki – przepisy, pozwolenia, regulacje.

Ogólnie

Rozpoczynając przygodę z budową domku rekreacyjnego, letniskowego, ogrodowego, lub innej architektury na działce w myśl artykułu (art. 29 ust. 1 pkt 2a Prawa budowlanego) nie musimy starać się o pozwolenie na budowę, jednak pod kilkoma warunkami:

-Architektura musi być obiektem – wolno stojącym, parterowym.

-Nasz Budynek nie może przekraczać 35m2.

-Próbując wybudować więcej niż jeden obiekt musimy pamiętać, że na każde 500m2 działki może zostać wybudowany jedynie jeden budynek.

Definicje

Nie mamy jasno zdefiniowanych przepisów dotyczących określeń: PARTEROWY lub WOLNO STOJĄCY. Jedynie posiłkować możemy się orzeczeniami Sądów Administracyjnych:

 • „Przez pojęcie „wolno stojący”” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Budynek wolno stojący to zatem budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1420/13);
 • „Parterowy budynek gospodarczy z art. 29 ust. 1 pkt 2 p.b. musi mieć tylko parter. Jeżeli wybudowany na działce obiekt budowlany, oprócz parteru ma również poddasze użytkowe, jest więc dwukondygnacyjny. Brak jest wprawdzie w przepisach p.b. definicji „budynku parterowego””, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, jednakże utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa „parter”” tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bd 1336/14)

Interpretując orzeczenia i przepisy musimy pamiętać, że zgłaszany domek musi być budynkiem parterowym z możliwą antresolą otwartą lub poddaszem nie użytkowym,Zgłoszenie


Podczas całej inwestycji równie ważne jest dopilnowanie strony administracyjnej, czyli zgłoszenia naszego wymarzonego domku wraz z odpowiednimi załącznikami oraz bazując na przepisach omówionych powyżej składamy dokumenty zgodnie z artykułem (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego):

 • organem administracji architektoniczno–budowlanej w sprawie zgłoszenia budowy jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu;
 • zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, który otrzymamy w urzędzie bądź ze strony internetowej starostwa powiatowego (urzędu miasta);
 • w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
 • do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy nie ma obowiązującego planu miejscowego) oraz – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Nie jest konieczne, aby zostały one przygotowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Przy instytucji zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany domku.


  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy decyzja o warunkach zabudowy.

  Pozostała ostatnia kwestia. Decyzja po zgłoszeniu domku jest oparta również na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdzie uchwalone przez gminę wszelkie regulacje są zawarte w planach w formie opisowej i graficznej takie jak:
  -co można wybudować
  -wysokość budynku
  -wielkość obiektów
  -ilość
  -szerokość elewacji
  -rodzaj zabudowy
  -oraz inne tego typu regulacje.


Dodaj komentarz